Simco Sông Đà (SDA) sắp chuyển nhượng hàng loạt khoản đầu tư không hiệu quả

HĐQT Simco Sông Đà cho biết, mức giá chuyển nhượng các thương vụ sẽ không thấp hơn giá trị còn lại theo giá trị sổ sách ở thời điểm hiện tại, trường hợp giá thấp hơn cần thông qua HĐQT quyết định.