Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

22/02/2024 21:33

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở..., Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng I

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II lên di sản viên hạng I khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và một trong các điều kiện sau đây:

Được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về di sản văn hóa trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về di sản văn hóa trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II.

Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác và có ít nhất 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng II

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III lên di sản viên hạng II khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và một trong các điều kiện sau đây:

Được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về di sản văn hóa trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III.

Được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác và có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng IV lên di sản viên hạng III khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển


Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành di sản văn hóa" tại chuyên mục VĂN HÓA - GIẢI TRÍ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).